تصویر farhangi
استاد تمام
شماره تماس: 61114176
اتاق: ساختمان جدید، 711
پست الکترونیکی: farhangi [AT] ut.ac.ir
تصویر forouzandeh
دانشیار
شماره تماس: 61114301
اتاق: ساختمان جدید، 616
پست الکترونیکی: bforooz [AT] ut.ac.ir
تصویر faghih
استادیار
پست الکترونیکی: f.faghih [AT] ut.ac.ir
تصویر faiz
استاد تمام
شماره تماس: 61114223
اتاق: ساختمان جدید، 619
پست الکترونیکی: jfaiz [AT] ut.ac.ir
تصویر hfaili
دانشیار
شماره تماس: 61119717
اتاق: ساختمان جدید، 309
پست الکترونیکی: hfaili [AT] ut.ac.ir
تصویر fghassemi
استادیار
شماره تماس: 61114995
اتاق: ساختمان جدید، 611
پست الکترونیکی: fghassemi [AT] ece.ut.ac.ir
سایت شخصی: http://fghassemi.adhoc.ir
تصویر ghanbari
استاد تمام
شماره تماس: 61119773
اتاق: 719
پست الکترونیکی: ghan [AT] ut.ac.ir
تصویر lahouti
دانشیار
شماره تماس: 61114314
اتاق: ساختمان جدید، 511
پست الکترونیکی: lahouti [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://wmc.ut.ac.ir
تصویر lesani
استاد تمام
شماره تماس: 61114364
اتاق: ساختمان قدیم، 243
پست الکترونیکی: lesani [AT] ut.ac.ir
تصویر lucas

کارو لوکس (فوت شده)
استاد تمام
پست الکترونیکی: lucas [AT] ece.ut.ac.ir
تصویر mohseni
استاد تمام
شماره تماس: 61114371
اتاق: ساختمان فشارقوی، 25
پست الکترونیکی: mohseni [AT] ut.ac.ir
تصویر mohammadtaheri
دانشیار
شماره تماس: 61114915
اتاق: ساختمان جدید، 512
پست الکترونیکی: mtaheri [AT] ut.ac.ir
تصویر mohammadpour
استادیار
شماره تماس: 61114999
اتاق: ساختمان قدیم، 240
پست الکترونیکی: kaghdam [AT] ut.ac.ir
تصویر mohammadi
استادیار
شماره تماس: 61114935
اتاق: ساختمان قدیم، 226
پست الکترونیکی: smohamadi [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://ece.ut.ac.ir/dsdlab
تصویر modarressi
استادیار
شماره تماس: 61119756
اتاق: ساختمان جدید، 510
پست الکترونیکی: modarressi [AT] ut.ac.ir
تصویر moradih
دانشیار
شماره تماس: 61114960
اتاق: ساختمان شماره 2، 709
پست الکترونیکی: moradih [AT] ut.ac.ir
تصویر moshiri
استاد تمام
شماره تماس: 61114342
اتاق: ساختمان جدید، 601
پست الکترونیکی: moshiri [AT] ut.ac.ir
تصویر masoumi
استاد تمام
شماره تماس: 82084356
اتاق: ساختمان قدیم، 204
پست الکترونیکی: nmasoumi [AT] ut.ac.ir
تصویر monsef
استاد تمام
شماره تماس: 61114913
اتاق: ساختمان جدید، 733
پست الکترونیکی: hmonsef [AT] ut.ac.ir
تصویر mohajerzadeh
استاد تمام
شماره تماس: 61114905
اتاق: ساختمان قدیم، 124
پست الکترونیکی: mohajer [AT] ut.ac.ir