تصویر shayegan
استادیار
شماره تماس: 88011247
اتاق: ساختمان فشارقوی، 33
پست الکترونیکی: shayegani [AT] ut.ac.ir
تصویر shoaei
دانشیار
شماره تماس: 61119762
اتاق: ساختمان جدید، 318
پست الکترونیکی: oshoaei [AT] ut.ac.ir
تصویر sheikhaei
استادیار
شماره تماس: 61114963
اتاق: ساختمان جدید، 418
پست الکترونیکی: sheikhaei [AT] ut.ac.ir
تصویر shiva

محسن شیوا (فوت شده)
دانشیار
پست الکترونیکی: mshiva [AT] ut.ac.ir
تصویر m.a.sadeghi
استادیار
پست الکترونیکی: asadeghi [AT] ut.ac.ir
تصویر SSaleh
استادیار
شماره تماس: 82084906
اتاق: ساختمان قدیم، ۴۰۲
پست الکترونیکی: s.saleh [AT] ut.ac.ir
تصویر sabbaghian
استادیار
شماره تماس: 61119725
اتاق: ساختمان جدید، 410
پست الکترونیکی: msabbaghian [AT] ut.ac.ir
تصویر alireza.sadr
استادیار
اتاق: Old ECE Building - 412
پست الکترونیکی: alireza.sadr [AT] ut.ac.ir
تصویر safari
استادیار
شماره تماس: 61114902
اتاق: ساختمان جدید، 618
پست الکترونیکی: saeed [AT] ut.ac.ir
تصویر sanaye
استاد تمام
شماره تماس: 61114225
اتاق: ساختمان جدید، 609
پست الکترونیکی: msanaye [AT] ut.ac.ir
تصویر sayad
استادیار
اتاق: ECE Department
پست الکترونیکی: sayad [AT] ut.ac.ir
تصویر m.t.masouleh
استادیار
شماره تماس: 61118413
اتاق: ساختمان جدید اتاق ۳۲۲-و-ساختمان ۳ ژئوفیزیک، آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشگاه تهران، اتاق B217
پست الکترونیکی: m.t.masouleh [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://www.taarlab.com/en/
تصویر abbasfar
استادیار
شماره تماس: 61114932
اتاق: ساختمان جدید، 710
پست الکترونیکی: abbasfar [AT] ut.ac.ir
تصویر abbasian
استادیار
شماره تماس: 61119721
اتاق: ساختمان جدید، 507
پست الکترونیکی: najafabadi [AT] ut.ac.ir
تصویر abdolahad
استادیار
شماره تماس: 61114307
اتاق: ساختمان قدیم، 416
پست الکترونیکی: m.abdolahad [AT] ut.ac.ir
تصویر alizadeh
استادیار
شماره تماس: 61119748
اتاق: ساختمان جدید، 320
پست الکترونیکی: b.alizadeh [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: https://dvdes.ut.ac.ir
تصویر fatemi
استادیار
شماره تماس: 61114921
اتاق: ساختمان قدیم، 608
پست الکترونیکی: omid [AT] fatemi.net
تصویر fathipour
دانشیار
شماره تماس: 61114329
اتاق: ساختمان جدید، 702
پست الکترونیکی: mfathi [AT] ut.ac.ir
تصویر fakhraie
استاد تمام
شماره تماس: 61114340
اتاق: ساختمان جدید، 714
پست الکترونیکی: fakhraie [AT] ut.ac.ir
تصویر faraji
استاد تمام
شماره تماس: 61114206
اتاق: ساختمان قدیم، 219
پست الکترونیکی: reza [AT] ut.ac.ir