| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
تصویر hosseinzadeh
دانشیار
شماره تماس: 61114178
اتاق: ساختمان جدید، 612
پست الکترونیکی: ghzadeh [AT] ut.ac.ir
تصویر hosseini
استادیار
شماره تماس: 61119799
اتاق: ساختمان قدیم، اتاق ۴۰۸
پست الکترونیکی: reshad.hosseini [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://visionlab.ut.ac.ir
تصویر khosravi
استادیار
شماره تماس: 61114918
اتاق: ساختمان جدید، 508
پست الکترونیکی: r.khosravi [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://ramtung.ir
تصویر khonsari
دانشیار
شماره تماس: 61114333
اتاق: ساختمان قدیم، 108
پست الکترونیکی: akhonsari [AT] ut.ac.ir
تصویر davarpanah
استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 408
پست الکترونیکی: m.davarpanah [AT] ut.ac.ir
تصویر dehmollaian
دانشیار
شماره تماس: 61119716
اتاق: ساختمان جدید، 321
پست الکترونیکی: m.dehmollaian [AT] ut.ac.ir
تصویر dolat

بهمن دولتشاهی (استاد بازنشسته)
استادیار
پست الکترونیکی: dolatshahi [AT] ut.ac.ir
تصویر rashed
استاد تمام
شماره تماس: 61114208
اتاق: ساختمان جدید، 705
پست الکترونیکی: jrashed [AT] ut.ac.ir
تصویر rabiei
استادیار
شماره تماس: 61114156
اتاق: ساختمان جدید، 518
پست الکترونیکی: rabiei [AT] ut.ac.ir
تصویر rajaei
دانشیار
شماره تماس: 61119735
اتاق: ساختمان جدید، 516
پست الکترونیکی: frajaei [AT] ut.ac.ir
تصویر rezaee

ناصر رضایی (استاد بازنشسته)
استاد تمام
پست الکترونیکی: n_rezaee [AT] isc.iranet.net
تصویر ramezanitabar
مربی
شماره تماس: 61114321
اتاق: ساختمان جدید، 607
پست الکترونیکی: Ramezani [AT] ut.ac.ir
تصویر rahgozar
دانشیار
شماره تماس: 61114910
اتاق: ساختمان قدیم، 406
پست الکترونیکی: rahgozar [AT] ut.ac.ir
تصویر setarehdan
دانشیار
شماره تماس: 61114177
اتاق: ساختمان جدید، 704
پست الکترونیکی: ksetareh [AT] ut.ac.ir
تصویر soltanianzadeh
استاد تمام
شماره تماس: 61114909
اتاق: ساختمان جدید، 509
پست الکترونیکی: hszadeh [AT] ut.ac.ir
تصویر sanaee
استادیار
شماره تماس: 61119750
اتاق: ساختمان جدید، 408
پست الکترونیکی: z.sanaee [AT] ut.ac.ir
تصویر seyedrazi

حسن سیدرضی (استاد بازنشسته)
دانشیار
پست الکترونیکی: Seyedrazi [AT] ece.ut.ac.ir
تصویر vahids
استادیار
شماره تماس: +98 21 82089767
اتاق: Room 715, ECE Building #2
پست الکترونیکی: vmansouri [AT] ut.ac.ir
تصویر shahabadi
استاد تمام
شماره تماس: 61114923
اتاق: ساختمان جدید، 716
پست الکترونیکی: Shahabad [AT] ut.ac.ir
تصویر shakery
استادیار
شماره تماس: 61119722
اتاق: ساختمان جدید، 517
پست الکترونیکی: shakery [AT] ut.ac.ir