تصویر arazm

فرخ آرزم (استاد بازنشسته)
استاد تمام
پست الکترونیکی: farazm [AT] ut.ac.ir
تصویر asaei
دانشیار
شماره تماس: 61114936
اتاق: ساختمان جدید، 713
پست الکترونیکی: basaei [AT] ut.ac.ir
تصویر zoroofi
استاد تمام
شماره تماس: 61114302
اتاق: ساختمان جدید،617
پست الکترونیکی: zoroofi [AT] ut.ac.ir
تصویر sharbafi
استادیار
پست الکترونیکی: sharbafi [AT] ut.ac.ir
تصویر noubari

حسین احمدی (استاد بازنشسته)
دانشیار
پست الکترونیکی: noubari [AT] ece.ubc.ca
تصویر akhaee
استادیار
شماره تماس: 61119746
اتاق: ساختمان جدید، 307
پست الکترونیکی: Akhaee [AT] ut.ac.ir
تصویر salehi
استادیار
شماره تماس: 61114997
اتاق: ساختمان جدید، 712
پست الکترونیکی: mersali [AT] ut.ac.ir
تصویر asadpour
استادیار
شماره تماس: 61114951
اتاق: ساختمان جدید، 720
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir
تصویر soleimani
استاد تمام
شماره تماس: 61114331
اتاق: ساختمان قدیم، 116
پست الکترونیکی: soleimni [AT] ut.ac.ir
تصویر afsharnia
استاد تمام
شماره تماس: 61114179
اتاق: ساختمان جدید، 731
پست الکترونیکی: safshar [AT] ut.ac.ir
تصویر afzalikusha
استاد تمام
شماره تماس: 61114920
اتاق: ساختمان جدید، 629
پست الکترونیکی: afzali [AT] ut.ac.ir
تصویر olfat
دانشیار
شماره تماس: 61114338
اتاق: ساختمان قدیم، 414
پست الکترونیکی: aolfat [AT] ut.ac.ir
تصویر aminifar
استادیار
شماره تماس: 88011247
اتاق: ساختمان فشارقوی، 35
پست الکترونیکی: faminifar [AT] ut.ac.ir
تصویر imaneini
دانشیار
شماره تماس: 61114962
اتاق: ساختمان جدید، 610
پست الکترونیکی: imaneini [AT] ut.ac.ir
سایت شخصی: http://ece.ut.ac.ir/peeslab
تصویر bahrami
دانشیار
شماره تماس: 61114924
اتاق: ساختمان قدیم، 314
پست الکترونیکی: fbahrami [AT] ut.ac.ir
تصویر Bahrak
استادیار
پست الکترونیکی: bahrak [AT] ut.ac.ir
تصویر taghiyareh
دانشیار
شماره تماس: 61114181
اتاق: ساختمان قدیم، 230
پست الکترونیکی: ftaghiyar [AT] ut.ac.ir
تصویر pjabedar

پرویز جبه‌دار مارالانی (استاد بازنشسته)
استاد تمام
شماره تماس: 61114319
اتاق: ساختمان قدیم، 241
پست الکترونیکی: pjabedar [AT] ut.ac.ir
تصویر ashtiani
استادیار
شماره تماس: 61114952
اتاق: ساختمان جدید، 417
پست الکترونیکی: sashtiani [AT] ut.ac.ir
تصویر arta.jamshidi
استادیار
اتاق: ساختمان قدیم، 410
پست الکترونیکی: arta.jamshidi [AT] ut.ac.ir