| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

 

 

 

 

 

 

این مراسم در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه دهم دی ماه  ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد

اهم عناوین این برنامه به شرح زیر هستند:

 

17:10

 

پذيرايی

17:35- 17:30 

 

قرآن

17:40- 17:35

 

سرود

17:50- 17:40

رئيس محترم دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

جناب آقای دكتر فرهنگی

17:50 -18:05 وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده

18:15- 18:05

رئيس محترم پرديس دانشكده های فني

جناب آقای دكتر كمره ای

18:25- 18:15

رياست محترم دانشگاه تهران

جناب آقای دكتر نيلی احمدآبادی

18:40- 18:25

مدير عامل محترم شركت توانير

جناب آقای مهندس حائری

18:40 -18:50   نماهنگ

19:00- 18:50

معاون محترم اسبق شركت توانير

جناب آقای مهندس مسعودی

19:10- 19:00

 

جناب آقای دكتر قره پتيان

19:10 -19:20   نماهنگ

19:25- 19:20

استاد دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر

جناب دكتر شاه آبادی

19:35 19:25

 

نماهنگ

19:45- 19:35

 

اهدای هدايا

19:55- 19:45

استاد برجسته دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر

جناب آقای دكتر حسين محسنی

20:15- 19:55

 

ارائه خاطرات

20:15 -20:30

 

قدردانی از حاميان و برگزاركنندگان

21:00- 20:30

 

 پذيرايی