| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

 

 

 

 

 

 

كميته ها:

 

واحد دبيرخانه مراسم :

خانم ها زهرا بيابانی، پرستو بهادرانی،مهناز عدل پور و آقايان امین منصوری، فرشاد فروغی، مهدي جالو، روزبه بی غم