كميته ها:

 

واحد دبيرخانه مراسم :

خانم ها زهرا بيابانی، پرستو بهادرانی،مهناز عدل پور و آقايان امین منصوری، فرشاد فروغی، مهدي جالو، روزبه بی غم