آقا فرزاد هورفر دانشجوی PhD

افسوس!!! و باز هم دانشکده فنی و به تبع آن دانشگاه تهران و در نگاه کلان تر کل سیستم آموزش عالی کشور در غم از دست دادن یکی دیگر از سرمایه های ناب و کم نظیر خود عزادار شد. انشاا... که خداوند ایشان را قرین رحمت خود قرار داده و دانشجویان و متخصصین تربیت شده مکتب آن مرحوم با ادامه راه آن بزرگوار و خدمت به میهن، سبب استمرار باقیات الصالحات برای ایشان گردند.