مهندس مسعود اتحادی مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه تربت حیدریه

هیچگاه لبخند پر محبت ، صفا، صمیمیت و محبت بی پایان ایشان را فراموش نخواهم کرد. . .