مهندس رامین رفعتی همکار

روزی در دفتر دکتر بودم که یکی از بچه ها آمد و درخواست داشت که به عوض نمره زیر 10، دکتر به ایشان نمره قبولی بدهد. دکتر گفت برایت یک پروژه دیگر تعریف می کنم و فرصت می دهم که آنرا انجام دهی. این شخص همزمان شروع کرد تعریف کردن از مشکلات خودش و اینکه متاهل است و بچه دارد و امکان انجام پروژه را هم ندارد. دکتر با یک حالت ناراحتی گفت یعنی می خواهی لقمه حرام به بچه ات بدهی؟ اینکه تو از قبل این مدرک امرار معاش کنی بدون اینکه زحمت بکشی به خودت و به بچه ات ظلم کردی. اگر واقعا نمی توانی که درس بخوانی خداوند حتما روزیت را با زحمتی که می کشی از مسیر دیگر تامین می کند. روحش شاد.