دکتر امین رمضانی فارغ التحصیل دانشگاه تهران

با سلام از دکتر فخرایی عزیز چهره خندان و جدیت در امور در ذهنم مانده است یاد و خاطرش گرامی باد