مهندس سعید بشیرزاده دانشجوی سابق

ایشان واقعا استاد تمام بودند. هم از نظر اخلاق و برخورد با دانشجو وهم از لحاظ علمی. پر تلاش و متین.