مهندس نعمت اله زرمهی شهربابک دانشجو

ایشان بسیار آرام بودند و چهره ای خندان داشتند. هر موقع ایشان را می دیدم اگر مثلا دنبال کاری بودم و عجله داشتم از عجله من کاسته می شد و آرامشی به من دست می داد.