مهندس معین عابدینی دانشجوی سابق

بنده بنا ندارم از ایشان خاطره¬ای بنویسم، هدف از این سطور ذکر صفتی است که در چند برخوردی که با ایشان داشتم به حق نمایان بود. مردان الهی را از روی روشنی بخشی و از روی گرمی بخشی¬شان می¬توان شناخت. اولیاء خداوند کمترین کاری که با آدم می¬کنند در آدمی قیامت به پا می¬کنند، آدمی را گرم می کنند، همنشین خود را مست می¬کنند. در درونشان صد قیامت نقد هست / کمترین آنکه شود همسایه مست گرم کردن، زیر و زبر نمودن، روشنی بخشی صفت فرا اخلاقی و ناب یک معلم است که به¬جد در ایشان وجود داشت. ان شاالله روح ایشان قرین رحمت باشد.