مهندس قاسم پسندی دانشجوی ارشد

دکتر فخرائی از نظر علمی و اخلاقی درجه ی بالایی داشتند و ما از ایشان چیزهای زیادی را یاد گرفتیم. ایشان از نظر علمی خیلی تاکید به پرکاری و تلاش داشتند و نیز به حفظ امانت داری تاکید فراوانی داشتند. از نظر اخلاقی هم توصیه های زیادی را به ما می کردند. یک بار بعد از یکی از جلسه های آزمایشگاه که ارائه ی علمی یکی از دوستان تمام شد ایشان شروع به صحبت درباره ی مسایل مختلفی کردند. یک جمله ای که در عین سادگی خیلی عمیق و تاثر گذار بود و در ذهن ما مانده است، این بود: همیشه سعی کنید با خودتان رو راست باشید. سر خودتان کلاه نذارید که دیگر وقتی در سرازیری قبر قرار گرفتید، دیگر فرصت جبران نیست.