خانم پریسا حسنی زاده دانشجو

بسیج دانشجویی از ایشان برای سخنرانی دعوت کرده بود. دکتر در آن جلسه اول گفتند شما سوال ها تان را بپرسید، بعد خودشان شروع به صحبت کردند، گفتند تا به حال درسی را نخوانده اند که به کارشان نیامده باشد و از همه ی درسهایی که تا به حال خوانده اند، استفاده کرده اند. بعد بچه ها شروع کردند گفتند: فلان درس چی، فلان آزمایشگاه و ... و دکتر توضیح می داد که اون درس به چه کارشان میاد. بعد یک جمله ای گفتند به نظرم خیلی مهم بود، گفتند: بچه ها درس را با دیده ی «بردگی» نخوانید، یعنی چون این دانش در کشور شما تولید نشده است، فکر نکنید که هیچ وقت نمی شود که تولید بشود. واقعا جاشون خالیه :( ، روحشون شاد