مهندس عباس بنائیان مفرد دانشجوی دکترا دانشگاه کالیفرنیا ارواین

دکتر فخرایی یکی از پاک ترین و شریف ترین آدمهایی بود که من در کل زندگیم شناختم، ایشان نه تنها استاد راهنمای من در دانشگاه بلکه استاد زندگی و اخلاق بودند. روحش شاد و یادش جاودانه باد.