دکتر حسین محسنی همکار دانشگاهی

هربار دکتر فخرائی را می دیدم در خود یک نوع نشاط حس می کردم. سلام یا جوابِ سلامِ گرمِ ایشان با لبخندی مهربان، اثر خوبی در من و حتما در همه دوستان ایشان داشت. خصوصا که می دانستم ایشان دارای چه شخصیت قابل توجهی است. او بسیار فعال بود و فرصت برای صحبت با ایشان کمتر پیش می آمد. .همین سلام گذرا، من را برای مدتی شاد می کرد. هنوز باز هر زمان ایشان را یاد می کنم این شادی را در خود حس می کنم ولی حالا این حس همراه با غمی بزرگ است که دیگر این صورت شاد و فعال را نمی توان دید. کاش همه ما بتوانیم با یک لبخند و با یک نگاه مهربان یکدیگر را شاد کنیم.