دکتر محمود محمد طاهری همکار

یادم می آید حدود یکسال و نیم پیش با مرحوم دکتر فخرایی در مجلس ختم یکی از بستگان همکاران شرکت کرده بودم در برگشت ایشان ماشین داشت و پیشنهاد کرد مرا با خود به دانشگاه برگرداند در راه با خضوع و تواضع زیاد از من خواست قدری راجع به تئوری آنتن و مکانیزم انتشار امواج توسط آنتن برایش توضیح دهم و وقتی من با تعجب پرسیدم مگر شما در این زمینه اطلاعی ندارید گفت نه من خیلی دوست دارم راجع به مسائل انتشار امواج و آنتن بدانم خلاصه تمام طول مسیر را با پرسش و پاسخ گذراندیم و وقتی به دانشگاه رسیدیم بسیار از من تشکر و قدردانی کرد در حالی که من احساس میکردم خدمت بسیار کوچکی برای ایشان انجام داده ام