دکتر بهجت فروزنده همکار

یادم میاد دکتر در یکی از جلسات معارفه برای دانشجویان کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر با تاسف بسیار که از ظاهرشان پیدا بود، خبر درگذشت یکی از دانشجویان تازه وارد را دادند که هنگام آمدن به دانشگاه بر اثر تصادف در همین نزدیک دانشگاه جان خود را از دست داده بود. خبر را با این بیت آغاز کردند: یاد آر ز شمع مرده یاد آر. کل شعر را از بر بودند و خواندند. اما فکر کنم به اشتباه گفتند که این شعر از مرحوم ملک الشعرای بهار است. از آن موقع دیگر فرصت نشد ایشان را صحیح و سالم ببینم و بگویم که این شعر از مرحوم دهخدا می باشد.