عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
میکرو ساختارها نیمه هادی 8101238 3
میکروپروسسورها 8101392 3
نانو تکنولوژی و نانوالکترونیک 8101677 3
نظریه زبان ها و ماشین ها 8101444 3 ساختمان داده ها و الگوریتم
نظریه گراف 8101661 3
نمونه سازی سریع 8101228 3
نهان نگاری 8101638 3
نور فوریه 8101491 3
هوش ماشین و سیستمهای خبره 8101442 3
هوش مصنوعی 8101397 3 طراحی و تحلیل الگوریتم
هوش مصنوعی و سیستم های کارشناسی 8101399 3
هوش مصنوعی گسترده 8101589 3 یادگیری ماشین
واقعیت مجازی (مباحث ویژه در مهندسی پزشکی 2) 8101644 3
وریفیکیشن 8101609 3
ویدئوپروسسور 8101587 3
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3
پدیده انتقال دز نیمه هادی ها (مباحث ویژه در الکترونیک 4) 8101801 3
پراکندگی الکترومغناطیس (مباحث ویژه درمخابرات 2) 8101638 3
پردازش زبانهای طبیعی 8101573 3
پردازش سیگنال دیجیتال 2 8101123 3
پردازش سیگنال های بیولوژیکی 8101431 3
پردازش سیگنال های تصویری 8101124 3
پردازش سیگنالهای آنالوگ 8101605 3
پردازش سیگنالهای بیولوژیکی 8101457 3
پردازش سیگنالهای دیجیتالی 8101530 3 تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
پردازش سیگنالهای دیجیتالی پیشرفته 8101414 3
پردازش سیگنالهای صوتی 8101126 3
پردازش سیگنالهای گسسته (DSP) 8101125 3
پردازش موازی 8101403 3
پردازشگرهای تصویری 8101565 3
پردازشگرهای سیستم های نهفته 8101490 3
پروژه تحقیق (1) 8101130 3
پروژه تحقیق (2) 8101131 3
پروژه کارشناسی 8101138 3
پیاده سازی اختصاصی DSP 8101625 3
پیاده سازی سیستم های الکترونیکی 8101762 3
چند پردازنده هاي روي تراشه 8101489 3
کار آموزی 8101294 3
کارگاه برق 8101303 1
کارگاه عمومی 8101304 1
کارگاه کامپیوتر 8101305 1
کنترل بهینه 8101306 3
کنترل توان راکتیو 8101308 3
کنترل حرکت پیشرفته 8101441 3
کنترل خودروهای برقی و ترکیبی 8101633 3
کنترل درسیستمهای بیولوژیکی 8101681 3
کنترل سیستم های تصادفی 8101602 3
کنترل سیستم های عصبی عضلانی 8101449 3
کنترل صنعتی 8101309 3 سیستم های کنترل خطی
کنترل صنعتی پیشرفته 8101495 3