| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
فیزیک مکانیک 8101286 2
فیزیک و کاربرد عایق الکتریکی 8101287 3
فیزیک کوانتوم (مباحث ویژه در الکترونیک 2) 8101647 3
فیلتر و سنتز مدار 8101290 3
فیلترهای وفقی 8101291 3
قابلیت اطمینان سیستم های قدرت 8101292 3
لیزر و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی 8101465 3
ماشین مخصوص 8101326 3
ماشین مخصوص پیشرفته 8101514 3
ماشین های الکتریکی (1) 8101425 3
ماشین های الکتریکی (2) 8101322 3 ماشین های الکتریکی (1)
ماشین های الکتریکی 3 8101458 3
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3
مالتی مدیا 8101597 3
مایکروویو (1) 8101328 3 میدان ها و امواج
مایکروویو (2) 8101329 3
مباحث ويژه در الکترونيک 2 8101647 3
مباحث ويژه در کنترل 1 8101640 3
مباحث ویژه در رباتیک ،مباحث ویژه درکنترل (2), 8101641 3
مباحث ویژه در شبکه 8101339 3
مباحث ویژه در مخابرات4 8101999 3
مباحث ویژه در نرم افزار 4 8101803 3
مباحث ویژه درقدرت (2) 8101635 3
مباحث ویژه درمهندسی پزشکی (1) 8101643 3
مباحث ویژه درمهندسی پزشکی (2) 8101644 3
مباحث ویژه درپایگاه داده 8101627 3
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3
مباحث پیشرفته در سیستمهای پشتیبان تصمیم 8101588 3
مباحث پیشرفته در طراحی سیستمها 8101496 3
مباحث پیشرفته درقدرت 1 8101333 3
مباحث پیشرفته درمخابرات 8101505 3
مباحث پیشرفته درکنترل 1 8101336 3
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3
مبانی تراهرتز 8101453 3
مبانی سیستم های حرارتی 8101706 3
مبانی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری 8101988 3
مبانی طراحی شبکه 8101571 3
مبانی علم اقتصاد 8101977 3
مبانی فناوری اطلاعات 8101673 3
مبانی فوتونیک 8101722 3
مبانی مهندسی برق 8101249 3
مبانی مهندسی برق (مکانیک) 8106249 3
مبانی مهندسی مکاترونیک 8101720 3
مبانی کار آفرینی 8101703 2
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 8101347 4
مبانی یادگیری الکترونیکی 8101989 3
مبدلهای توان بالا (مباحث ویژه درقدرت 1), 8101634 3
مبدلهای داده 8101498 3 طراحی مدارهای مجتمع فعال خطی
محاسبات با کارآیی بالا 8101453 3
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3