عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
شبکه های کامپیوتری 8101412 3
شبکه های کامپیوتری 2 8101943 3
شبیه سازی ادوات 8101647 3
شبیه سازی باکامپیوتر دیجیتال 8101244 3
شبیه سازی شئی گرای سیستمهای الکترونیکی 8101342 3
شبیه سازی کامپیوتری 8101245 4
شبیه سازی کامپیوتری 8101462 3
شناسائی الگو 8101580 3
شناسائی ساختاری الگو 8101455 3
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 8101246 2
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 3
طراحی توام نرم افزار و سخت افزار 8101612 3 معماری کامپیوتر
طراحی خطوط و انتقال انرژی 8101260 3 بررسی سیستم های قدرت (1)
طراحی در سطح سیستم 8101944 3 مدارهای منطقی
طراحی زبانهای برنامه سازی 8101460 3 طراحی و ساخت کامپایلر
طراحی سیستم های شی ءگرا 8101471 3
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر هسته 8101160 3
طراحی سیستمهای خیلی فشرده 8101446 3 معماری کامپیوتر
طراحی سیستمهای نهفته مبتنی بر مدارات قابل برنامه ریزی FPGA 8101804 4 مدارهای منطقی
طراحی ماشین های الکتریکی کوچک 8101255 3
طراحی ماشینهای الکتریکی 8101254 3
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3
طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس ب 8101499 3
طراحی مدارهای فشرده 8101408 3
طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال 8101256 3
طراحی مدارهای مجتمع فعال خطی 8101545 3
طراحی مدارهای واسط 8101426 3
طراحی و تحلیل الگوریتم 8101424 3 ساختمان داده ها و الگوریتم
طراحی و تحلیل نرم افزارهای اتکا پذیر 8101940 3
طراحی و ساخت سیستم های مکاترونیکی 8101640 3
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 ساختمان داده ها و الگوریتم
طراحی و ساخت کامپایلرها 8101258 4
طراحی واسط کاربری (تعامل انسان با کامپیوتر) 8101503 3
طراحی پردازشگرهای خاص 8101630 3
طراحی کامپیوتری سیستم کنترل 8101253 3
طرح پست های فشارقوی و پروژه 8101259 3
عایق ها و فشار قوی 8101268 3
عایق ها و فشارقوی پیشرفته 8101269 3
عملکرد و مدلسازی ترانزیستور 8101493 3
عیب یابی در سیستم های دیجیتال (مباحث پیشرفته الکترونیک 2) 8101331 3
فرا مواد (مباحث ویژه درمخابرات 3) 8101639 3
فرایندهای اتفاقی 8101272 3
فشار قوی پیشرفته 8101615 3
فيزيک حالت جامد 8101646 3
فيزيک پلاسما (مباحث ویژه درقدرت (1) 8101634 3
فیبر نوری 8101276 3 میدان ها و امواج
فیزیولوژی (2) 8101982 3
فیزیولوژی 1 8101981 3
فیزیک الکترونیک 8101277 3 الکترونیک (2) فیزیک مدرن
فیزیک مدرن 8101285 3 ریاضیات مهندسی