| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
ریزپردازنده (میکروپروسسور) 8101207 3 مدارهای منطقی
زبان تخصصی 8101209 2
زبانهای ماشین و اسمبلی 8101211 3
ساخت قطعات الکترونیکی 2 8101213 3
ساختمان داده ها و الگوریتم 8101437 3 رياضيات گسسته برنامه سازی پیشرفته
ساختمان داده ها و الگوریتم ها در مهندسی برق 8101139 3
سازگاري الكترومغناطيسي 8101821 3
سمینار 8101221 2
سمینار II 8101669 1
سمینار1 8101668 1
سنتز خودکار مدارهای دیجیتال 8101477 3
سوئیچینگ موبایل 8101566 3
سيستمهاي نهفته چند هسته اي 8101490 3
سیستم تلویزیون 8101223 3
سیستم عامل پیشرفته 8101404 3
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8101472 3
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 8101632 3
سیستم های انتقال مخابراتی 1 8101226 3
سیستم های انتقال مخابراتی دیجیت 8101601 3
سیستم های بیدرنگ و نهفته 8101658 3
سیستم های تصویرگر پزشکی 8101405 3
سیستم های توزیع شده و تصادفی بیدرنگ (مباحث ویژه 2) 8101345 3
سیستم های دینامیکی در علوم اعصاب (مباحث ویژه درمهندسی پزشکی 1), 01 8101643 3
سیستم های عامل (1) 8101443 3 معماری کامپیوتر
سیستم های نهفته چند هسته ای (مباحث پیشرفته در معماری 2) 8101490 3
سیستم های پردازشگرشبکه 8101599 3
سیستم های چند عاملی 8101992 3
سیستم های چند پردازنده روی شبکه (مباحث پیشرفته در معماری 1) 8101489 3
سیستم های چندعاملی پیشرفته 8101950 3
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
سیستم های کنترل دیجیتالی 8101236 3
سیستم های کنترل غیرخطی پیشرفته 8101948 3
سیستم های کنترل پیشرفته 8101447 3
سیستمهای الکترو مغناطیسی حرکت 8101508 3
سیستمهای بی درنگ نهفته 8101945 3
سیستمهای تصویر برداری کارکردی پزشکی 8101657 3
سیستمهای مخابرات نوری 8101617 3
سیستمهای هوشمند 8101570 3
شبکه ای کامپیوتری پیشرفته 8101407 3
شبکه مخابراتی بی سیم 8101598 3
شبکه مخابره داده 8101243 3
شبکه های اجتماعی 8101642 3 طراحی و تحلیل الگوریتم
شبکه های انتقال دیتا 8101626 3
شبکه های بی سیم اقتضایی 8101000 3
شبکه های عصبی 8101242 3
شبکه های مخابرات سلولی (مباحث ويژه در مخابرات 5) 8101802 3
شبکه های مخابرات نوری 8101600 3
شبکه های ميان ارتباطی ( مباحث پيشرفته در معماری1) 8101489 3
شبکه های میان ارتباطی 8101489 3
شبکه های هوشمند انرژی (مباحث ویژه در کنترل 1) 8101640 3