عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
تجارت الکترونیک 8101610 3
تجدید ساختار (1) 8101683 3
تجدید ساختار سیستمهای قدرت(2) 8101684 3
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها 8101144 3 ریاضیات مهندسی
تجهیزات عمومی بیمارستان ها 8101709 3
تحقیق در عملیات 8101145 3 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
تحلیل و طراحی سیستم ها 8101149 3
تحمل خرابی 8101409 3
تخمین و شناسائی سیستمها 8101150 3
ترکیب اطلاعات 8101603 3
توزیع انرژی الکتریکی 8101468 3
تولید و نیروگاه 8101162 3
تولید پراکنده و ریز شبکه ها (مباحث پیشرفته درکنترل 1) 8101336 3
تکنولوژی برق قوی 8101155 3
تکنولوژی فشارقوی و عایقها 8101156 3
تکنولوژی مدارهای مجتمع فرکانس بالا 8101621 3
تکنیک پالس 8101157 3
جبر خطی 8101174 3
جبرانی 1 فیزیولوژی 8101402 1
حسگرهای نیمه هادی 8101497 3
حفاظت الکتریکی در بیمارستانها 8101983 2
حفاظت دیجیتال 8101507 3
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 3
حفاظت کنترل و اندازه گیری در سیستمهای قدرت مدرن 8101686 3
خطوط انتقال 8101179 3
خواص مواد 8101180 2
خواص مواددرمهندسی برق 8101616 3
داده کاوی (مباحث پیشرفته در نرم افزار 1) 8101658 3
دایادهای گرین درالکترومغناطیس 8101604 3
درستی سنجی مدارهای دیجیتال 8101154 3
درستی یابی مدلهای HDL 8101682 3
دینامیک (1) 8101184 3
دینامیک سیستم های قدرت 8101185 3
ذخیره و بازیابی اطلاعات 8101436 3
ذخیره و بازیابی اطلاعات 8101186 4
رباتیک 8101187 3 جبر خطی
رباتیک پیشرفته 8101188 3 رباتیک
رساله دکترا 8101614 24
رسم فنی 1 8101199 1
رله و حفاظت 8101200 3 بررسی سیستم های قدرت (2)
روش تحقیق 8101478 4
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 میدان ها و امواج
روش های مجانبی در الکترومغناطیس 8101345 3
روش های همزمانی 8101456 3
روشنایی فنی 8101201 2
رياضيات گسسته 8101480 3 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
ریاضی مهندسی پیشرفته 8101203 3
ریاضیات مهندسی 8101206 3 معماری کامپیوتر
ریاضیات پیشرفته کامپیوتری 8101660 3
ریز سامانه های میکرو/نانو الکترونیک (MEMS) 8101941 3