عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
الکتریسیته صنعتی 8101090 2
الگوريتم ها و متدولوژی های طراحی (مباحث ويژه در الکترونيک5) 8101800 3
الگوریتم پیشرفته، مباحث ويژه در نرم افزار (2) 8101660 3 طراحی و تحلیل الگوریتم
امنيت شبكه پيشرفته 8101453 3
امنیت شبکه 8101608 3
امنیت مخابرات 8101637 3
امنیت پیشرفته 8101638 3
انتشار امواج 8101434 3
انتشار امواج درسیستمهای مخابراتی 8101502 3
انتقال داده 8101100 3
انتقال کوانتومی 8101646 3
انتقال کوانتومی (مباحث ویژه در الکترونیک 2) 8101648 3
اندازه گیری الکتریکی 8101105 3 مدارهای الکتریکی (1)
انفورماتیک پزشکی 8101656 3
اولتر اسوند 8101433 3
اینتر کانکت و نانو وایرها در VLSI 8101985 3
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 3
بافت شناسی 8101750 4
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 8101108 3
بررسی حالات گذرا پیشرفته 8101107 3
بررسی سیستم های قدرت (1) 8101109 3 ماشین های الکتریکی (2)
بررسی سیستم های قدرت (2) 8101111 3 بررسی سیستم های قدرت (1)
برنامه ریزی در سیستم های قدرت 8101117 3
برنامه سازی شی گرا در انفورماتیک 8101559 3
برنامه سازی پیشرفته 8101119 3 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 3 بررسی سیستم های قدرت (2)
بهره برداری ازسیستم های قدرت درمحیط تجدید ساختار یافته 8101689 3
بهینه سازی محدب 8101802 3
بهینه سازی پیشرفته (مباحث پیشرفته در کنترل 3) 8101642 3 جبر خطی
بینائی ماشین 8101429 3
بیوفیزیک وبیوشیمی 8101987 3
بیومکانیک حرکت برروی پا 8101642 3
بیونانو الکترونیک 8101800 3
تأسیسات الکتریکی 8101142 3 رله و حفاظت
تئوری آشکارسازی تخمین 8101581 3
تئوری اطلاعات 8101163 3 آمار و احتمالات
تئوری اطلاعات شبکه 8101000 3 تئوری اطلاعات
تئوری الکترومغناطیس 1 8101450 3
تئوری الکترومغناطیس 2 8101467 3
تئوری بازی 8101949 3
تئوری جامع 8101168 3
تئوری حالت جامد و مکانیک کوانتوم 8101169 3
تئوری صف 8101170 3
تئوری موجک 8101592 3
تئوری میدان های فشار قوی 8101391 3
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 3 فیزیک الکترونیک
تئوری وکاربرد کلیدهای قدرت 8101653 3
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 3
تئوری پیشرفته نیمه هادی ها 8101946 3
تئوری کدینگ 8101172 3