عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
نظریه جبر پردازه و ماشین‌های خودکاره (مباحث ویژه 1 ) 8101661 3
کنترل تطبیقی 8101234 3
(برق )معماری کامپیوتر 8101428 3
ASICCMOSطراحی سیستمهای 8101624 3
HVDCانتقال انرژی به روش 8101620 3
MRI 8101466 3
SOI 8101622 3
VHDL 8101247 3
VLSI پیشرفته 8101365 3 الکترونیک دیجیتال
آزمایشگاه آنتن 8101671 1
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 1
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 1
آزمایشگاه الکترونیک (3) 8101026 1 الکترونیک (3) آزمایشگاه الکترونیک (2)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت 8101485 1 بررسی سیستم های قدرت (2)
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1
آزمایشگاه تکنیک پالس 8101029 1
آزمایشگاه دیجیتال 8101031 2
آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار 8101705 1 مخابرات (2)
آزمایشگاه رله وحفاظت 8101032 1
آزمایشگاه روشنائی 8101401 1
آزمایشگاه روشنائی 8101033 1
آزمایشگاه روشنایی فنی 8101401 1
آزمایشگاه ساخت الکترونیک 8101713 2
آزمایشگاه سیستم عامل 8101473 1 سیستم های عامل (1)
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 1
آزمایشگاه شبکه های برق قوی 8101035 2
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 1 شبکه های کامپیوتری
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 1 عایق ها و فشار قوی
آزمایشگاه فناوری اطلاعات 8101700 1 مبانی فناوری اطلاعات
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 1 ماشین های الکتریکی (2) ماشین های الکتریکی (1)
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) 8101017 1
آزمایشگاه ماشینهای مخصوص 8101018 1
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 1 مایکروویو (1)
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 1
آزمایشگاه مخابرات چند رسانه ای 8101990 1 مخابرات (2)
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 1
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 مدارهای مخابراتی
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 مدارهای منطقی
آزمایشگاه مدارواندازه گیری 2 8101048 1
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1
آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار 8101558 1
آزمایشگاه مهندسی پزشکی 8101479 1
آزمایشگاه مولتی مدیا 8101711 1 مالتی مدیا
آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده 8101046 1 ریزپردازنده (میکروپروسسور)
آزمایشگاه نرم افزار 8101050 1
آزمایشگاه پایگاه داده ها 8101470 1 اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 پردازش سیگنال دیجیتال 2