آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر

نام درس آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر
کد درس 8101557
تعداد واحد 1
نوع درس
مقطع درس
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
مطالب پیش نیاز
کتاب (کتب) مرجع
مدرس
اهداف درس
نتایج درس
مباحث
استفاده از کامپیوتر
تکالیف
پروژه ها
نمره دهی
سایر مراجع
تنظیم کننده
تاریخ تنظیم