| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

 

 

 

 

 

 

 

فهرست افتخارات و لوح هاي اهدايي

 

 

اهدا کننده

موضوع

 لوح

ریاست دانشگاه تهران دستاورد پژوهشی ویژه
انجمن مهندسین برق والکترونیک ایران  چهره درخشان علمی و بانیان مهندسی برق

 ریاست جمهوری

 

و

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتاب برگزیده سال

 

وزارت نیرو

پژوهشگر درجه یک وزارت نیرو

 

ریاست دانشگاه تهران

استاد نمونه سال 80

ریاست دانشکده فنی استاد برگزیده دانشکده فنی

رییس دانشگاه تهران

طرح برگزیده سال 80-79

رییس دانشگاه تهران

طرح برگزیده سال76-75

ریاست دانشگاه تهران

آزمایشگاه نمونه سال 87-86

ریاست دانشکده فنی

لوح قدرداني تاسیس آزمایشگاه فشارقوی

 

ریاست دانشکده فنی

لوح قدرداني بابت فعالیت بعنوان معاونت پژوهشی گروه مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست دانشکده فنی

لوح تقدير مشارکت موثر در تجهیز بنای ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ریاست دانشکده فنی تقدیر در 70 امین سال تاسیس دانشکده فنی
وزیر نیرو

ارائه مقاله به کنفرانس بین المللی برق

 

 

 

 

آبان 79

 

 

 

 

 

 

آبان 80

وزیر نیرو ارائه مقاله به کنفرانس توانیر

ریاست دانشگاه تهران

لوح قدرداني

 

 

وزارت نیرو

 قدردانی و تقدیر

وزارت نیرو

دعوت به اتاق فکر

دانشجویان قدردانی و تقدیر