| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
شماره تلفن: 61114937
مکان آزمایشگاه: ساختمان قدیم - طبقه دوم

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 731
تلفن: 61114179
پست الکترونيکي: safshar [AT] ut.ac.ir