افراد

 

اعضای هیئت علمی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دارای 84 عضو هیات علمی است که شامل 21 استاد تمام، 20 دانشیار، 40 استادیار و 3 مربی است. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در بین دانشکده‌های جهان و دانشگاه تهران از بهترین‌ها است.

جدول زیر تعداد اعضای هیات علمی در هر رتبه علمی را نشان می‌دهد

 

رتبه علمی

تعداد

استاد تمام

21

دانشیار

20

استادیار

41

مربی

2