| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 01 1 حوریه خودکاری شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 02 1 حوریه خودکاری سه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 03 1 حیدر رمضانی تبار چهار شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 01 1 شاهین جعفرآبادی آشتیانی دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 02 1 شاهین جعفرآبادی آشتیانی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه الکترونیک (3) 8101026 01 1 صمد شیخائی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 01 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 01 1 فریبا بهرامی سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 02 1 فریبا بهرامی چهار شنبه 18:00-20:30
آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار 8101705 01 1 شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه روشنائی 8101401 01 1 امیرعباس شایگانی اکمل یک شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه سیستم عامل 8101473 01 1 مهدی کارگهی دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 01 1 تورج عباسیان نجف آبادی شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 02 1 تورج عباسیان نجف آبادی شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 03 1 تورج عباسیان نجف آبادی یک شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 04 1 تورج عباسیان نجف آبادی یک شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 05 1 تورج عباسیان نجف آبادی دو شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 06 1 تورج عباسیان نجف آبادی دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت 8101485 01 1 سعید افشارنیا شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 01 1 احمد خونساری یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 02 1 احمد خونساری یک شنبه 16:00-18:30
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 01 1 حسین محسنی دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 02 1 حسین محسنی سه شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 01 1 حمید لسانی سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 02 1 حمید لسانی سه شنبه 16:00-18:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 03 1 حمید لسانی یک شنبه 16:00-18:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 04 1 حمید لسانی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) 8101017 01 1 حمید لسانی چهار شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه مولتی مدیا 8101711 01 1 محمود رضا هاشمی چهار شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 01 1 جلیل آقا راشد محصل شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه فناوری اطلاعات 8101700 01 1 چهار شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 01 1 محمود کمره ای سه شنبه 07:30-10:00
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 02 1 محمود کمره ای سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 03 1 محمود کمره ای سه شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 01 1 زین العابدین نوابی شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 02 1 زین العابدین نوابی شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 03 1 زین العابدین نوابی یک شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 04 1 زین العابدین نوابی یک شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 05 1 زین العابدین نوابی دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 06 1 زین العابدین نوابی دو شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 07 1 زین العابدین نوابی پنج شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 01 1 حسین ایمان عینی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 02 1 شیما رضائی دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 03 1 شیما رضائی سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 04 1 شیما رضائی چهار شنبه 08:00-10:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 05 1 شیما رضائی شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 01 1 سعید صفری سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 02 1 سعید صفری چهار شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده 8101046 01 1 امید فاطمی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه میکروپروسسور یا ریزپردازنده 8101046 02 1 امید فاطمی چهار شنبه 14:00-17:00