| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حوریه خودکاری شنبه 13:00-16:00
حوریه خودکاری سه شنبه 13:00-16:00
حیدر رمضانی تبار چهار شنبه 13:00-16:00
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی دو شنبه 13:00-16:00
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی چهار شنبه 09:00-12:00
صمد شیخائی یک شنبه 13:00-15:30
صمد شیخائی دو شنبه 13:00-15:30
شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 09:00-12:00
غلام علی حسین زاده چهار شنبه 13:00-15:30
وحید شاه منصوری دو شنبه 13:00-16:00
امیرعباس شایگانی اکمل یک شنبه 17:30-20:00
مهدی کارگهی دو شنبه 13:30-16:00
مهدی کارگهی دو شنبه 16:00-18:30
بابک نجار اعرابی شنبه 13:00-16:00
بابک نجار اعرابی شنبه 16:00-19:00
بابک نجار اعرابی یک شنبه 13:00-16:00
بابک نجار اعرابی یک شنبه 16:00-19:00
بابک نجار اعرابی دو شنبه 13:00-16:00
بابک نجار اعرابی دو شنبه 16:00-19:00
تورج عباسیان نجف آبادی سه شنبه 13:00-16:00
تورج عباسیان نجف آبادی سه شنبه 16:00-19:00
تورج عباسیان نجف آبادی چهار شنبه 13:00-16:00
تورج عباسیان نجف آبادی چهار شنبه 16:00-19:00
سعید افشارنیا شنبه 17:30-20:00
یک شنبه 13:00-15:30
احمد خونساری یک شنبه 16:00-18:30
سه شنبه 16:00-18:30
حسین محسنی سه شنبه 17:30-20:00
حمید لسانی یک شنبه 10:30-13:00
حمید لسانی یک شنبه 13:00-15:30
حمید لسانی سه شنبه 10:30-13:00
حمید لسانی سه شنبه 13:00-15:30
حمید لسانی چهار شنبه 08:00-11:00
محمود رضا هاشمی چهار شنبه 08:00-11:00
محمود رضا هاشمی پنج شنبه 08:00-10:30
جلیل آقا راشد محصل شنبه 17:30-20:00
فتانه تقی یاره چهار شنبه 08:00-11:00
علی الفت چهار شنبه 09:00-12:00
شیما رضائی یک شنبه 13:00-15:30
حسین ایمان عینی دو شنبه 13:00-15:30
شیما رضائی سه شنبه 13:00-15:30
شیما رضائی چهار شنبه 08:00-10:30
شیما رضائی شنبه 13:00-15:30
زینب سنائی یک شنبه 13:00-16:00
محمود کمره ای سه شنبه 13:00-15:30
محمود کمره ای سه شنبه 16:00-19:00
زین العابدین نوابی شنبه 13:00-16:00
زین العابدین نوابی شنبه 16:00-19:00
زین العابدین نوابی یک شنبه 13:00-16:00
زین العابدین نوابی یک شنبه 16:00-19:00