| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه آنتن 8101671 01 1 کریم محمدپوراقدم شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه آنتن 8101671 02 1 کریم محمدپوراقدم دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه آنتن 8101671 03 1 کریم محمدپوراقدم چهار شنبه 16:00-18:30
مهدی مدرسی یک شنبه 13:00-16:00
مهدی مدرسی یک شنبه 17:00-20:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 01 1 حوریه خودکاری شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 02 1 حوریه خودکاری سه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 03 1 حیدر رمضانی تبار چهار شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 01 1 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 02 1 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه الکترونیک (3) 8101026 01 1 صمد شیخائی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک (3) 8101026 02 1 صمد شیخائی دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 01 1 مصطفی ارسالی صالحی نسب یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 01 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 02 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 03 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 01 1 غلام علی حسین زاده دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه رله وحفاظت 8101032 01 1 مجید صنایع‌پسند سه شنبه 16:00-18:30
آزمایشگاه روشنائی 8101401 01 1 امیرعباس شایگانی اکمل شنبه 18:00-20:00
آزمایشگاه ساخت الکترونیک 8101713 01 2 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی چهار شنبه 07:30-12:00
آزمایشگاه سیستم عامل 8101473 01 1 دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 01 1 محمدجواد یزدان‌پناه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 02 1 محمدجواد یزدان‌پناه شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 03 1 محمدجواد یزدان‌پناه یک شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 04 1 محمدجواد یزدان‌پناه یک شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 05 1 محمدجواد یزدان‌پناه دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 06 1 محمدجواد یزدان‌پناه دو شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 07 1 محمدجواد یزدان‌پناه سه شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت 8101485 01 1 سعید افشارنیا شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 01 1 احمد خونساری یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 02 1 احمد خونساری یک شنبه 15:30-18:00
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 01 1 حسین محسنی دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 02 1 حسین محسنی سه شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 01 1 حمید لسانی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 02 1 حمید لسانی یک شنبه 15:30-18:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 03 1 حمید لسانی سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 04 1 حمید لسانی سه شنبه 15:30-18:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) 8101017 01 1 حمید لسانی چهار شنبه 08:00-10:30
آزمایشگاه مولتی مدیا 8101711 01 1 محمود رضا هاشمی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه مایکروویو 8101041 01 1 جلیل آقا راشد محصل دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه فناوری اطلاعات 8101700 01 1 فتانه تقی یاره چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 8101141 01 1 علی الفت چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 01 1 حسین ایمان عینی یک شنبه 08:00-10:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 02 1 شیما رضائی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 03 1 شیما رضائی دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 04 1 شیما رضائی سه شنبه 08:00-10:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 05 1 شیما رضائی سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1) 8101047 06 1 شیما رضائی چهار شنبه 08:00-10:30
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 01 1 محمود کمره ای سه شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 02 1 محمود کمره ای سه شنبه 13:00-16:00