| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار دقیق پزشکی 8101410 01 3 سید کمال الدین ستاره دان
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/14 صبح
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 01 3 امین رمضانی
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
1394/10/14 عصر
ادوات نیمه هادی 8101440 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/24 صبح
اصول سیستم های رادار 8101577 01 3 کریم محمدپوراقدم
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/16 عصر
الکترونیک قدرت (1) 8101083 01 3 شاهرخ فرهنگی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/10/20 صبح
الگوریتم پیشرفته، مباحث ويژه در نرم افزار (2) 8101660 01 3 هشام فیلی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/10/20 عصر
الگوريتم ها و متدولوژی های طراحی (مباحث ويژه در الکترونيک5) 8101800 01 3 بیژن علیزاده
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/19 صبح
امنیت مخابرات 8101637 01 3 محمدعلی اخایی
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/22 عصر
اولتر اسوند 8101433 01 3 سید کمال الدین ستاره دان
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/16 صبح
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3 آزاده شاکری
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/23 عصر
برنامه ریزی در سیستم های قدرت 8101117 01 3 فرخ امینی فر
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/16 عصر
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 01 3 حسن منصف
یک شنبه 17:30-19:00
سه شنبه 17:30-19:00
1394/10/13 عصر
بینائی ماشین 8101429 01 3 رشاد حسینی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/10/21 عصر
تئوری الکترومغناطیس 1 8101450 01 3 محمود شاه‌آبادی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/14 عصر
تئوری جامع 8101168 01 3 جواد فیض
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/12 عصر
تئوری کدینگ 8101172 01 3 مریم صباغیان
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1394/10/17 صبح
تجارت الکترونیک 8101610 01 3 محمود رضا هاشمی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/12 عصر
تجدید ساختار (1) 8101683 01 3 فرخ امینی فر
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/10/12 صبح
تحمل خرابی 8101409 01 3 سعید صفری
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/23 عصر
تخمین و شناسائی سیستمها 8101150 01 3 موسی آیتی
شنبه 09:00-10:15
دو شنبه 09:00-10:15
1394/10/20 عصر
MRI 8101466 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/22 عصر
امنیت مخابرات 8101637 01 3 صدف صالح کلیبر
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/26 صبح
حسگرهای نیمه هادی 8101497 01 3 سید شمس الدین مهاجرزاده
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/26 صبح
حفاظت دیجیتال 8101507 01 3 مجید صنایع‌پسند
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/21 صبح
کنترل و حفاظت ریز شبکه (مباحث پیشرفته درقدرت 1) 8101333 01 3 مهدی داورپناه
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/23 صبح
دایادهای گرین درالکترومغناطیس 8101604 01 3 جلیل آقا راشد محصل
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
1394/10/26 صبح
درستی یابی مدلهای HDL 8101682 01 3 سیامک محمدی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/10/20 عصر
دینامیک (1) 8101184 01 3 حمید لسانی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/10/15 عصر
رباتیک 8101187 01 3 مجید نیلی احمدآبادی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/22 صبح
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 01 3 رضا فرجی دانا
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1394/10/24 صبح
ریاضی مهندسی پیشرفته 8101203 01 3 مجتبی دهملائیان
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/10/20 عصر
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/10/14 عصر
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 02 3 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/10/14 عصر
سمینار 8101221 01 2
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
سمینار 8101221 02 2 محمود کمره ای
یک شنبه 12:30-14:00
سه شنبه 12:30-14:00
سمینار 8101221 03 2 محمد عبدالاحد یک شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 04 2 مرتضی فتحی پور سه شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 05 2 بهجت فروزنده سه شنبه 16:00-17:30
سمینار 8101221 06 2 بابک نجار اعرابی
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
سمینار II 8101669 01 1 فریبا بهرامی چهار شنبه 09:00-11:00
سیستم های تصویرگر پزشکی 8101405 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1394/10/24 صبح
سیستم های چندعاملی پیشرفته 8101950 01 3 فتانه تقی یاره
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/13 عصر
کنترل حرکت پیشرفته 8101441 01 3 صادق واعظ‌ زاده
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/10/14 صبح
کنترل غیر خطی 8101237 01 3 محمدجواد یزدان‌پناه
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/10/23 عصر
کنترل غیر خطی 8101237 02 3
شنبه 07:30-08:45
دو شنبه 07:30-08:45
1394/10/15 عصر
کنترل چند متغیره 8101235 01 3 علی خاکی صدیق
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1394/10/21 صبح
سیستم های بیدرنگ و نهفته 8101658 01 3 مهدی کارگهی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/10/17 صبح
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3 مسعود اسدپور
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/10/12 صبح
شبکه های مخابرات سلولی (مباحث ويژه در مخابرات 5) 8101802 01 3 محمود محمدطاهری
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/10/20 صبح
شبکه های مخابرات سلولی (مباحث ويژه در مخابرات 5) 8101802 01 3 وحید شاه منصوری
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/10/15 عصر