نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه آنتن 8101671 01 1 کریم محمدپوراقدم شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه آنتن 8101671 02 1 کریم محمدپوراقدم دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه آنتن 8101671 03 1 کریم محمدپوراقدم چهار شنبه 16:00-18:30
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 01 1 حوریه خودکاری شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 02 1 حوریه خودکاری سه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (1) 8101022 03 1 حیدر رمضانی تبار چهار شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 01 1 شاهین جعفرآبادی آشتیانی دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک (2) 8101024 02 1 شاهین جعفرآبادی آشتیانی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه الکترونیک (3) 8101026 01 1 صمد شیخائی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک (3) 8101026 03 1 صمد شیخائی دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 01 1 بهجت فروزنده یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 01 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 02 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 03 1 شاهرخ فرهنگی چهار شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 02 1 دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه رله وحفاظت 8101032 01 1 مجید صنایع‌پسند دو شنبه 16:00-18:30
آزمایشگاه روشنائی 8101401 01 1 امیرعباس شایگانی اکمل شنبه 18:00-20:30
آزمایشگاه ساخت الکترونیک 8101713 01 2 زینب سنائی چهار شنبه 07:30-12:00
آزمایشگاه سیستم عامل 8101473 01 1 دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 01 1 محمدجواد یزدان‌پناه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 02 1 محمدجواد یزدان‌پناه شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 03 1 محمدجواد یزدان‌پناه یک شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 04 1 محمدجواد یزدان‌پناه یک شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 05 1 محمدجواد یزدان‌پناه دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 06 1 محمدجواد یزدان‌پناه دو شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 07 1 محمدجواد یزدان‌پناه سه شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101012 08 1 محمدجواد یزدان‌پناه سه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت 8101485 01 1 سعید افشارنیا شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 01 1 احمد خونساری دو شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 02 1 احمد خونساری دو شنبه 15:30-18:00
آزمایشگاه شبکه کامپیوتری 8101721 03 1 احمد خونساری دو شنبه 18:00-20:30
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 01 1 حسین محسنی دو شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه عایق و فشار قوی 8101036 02 1 حسین محسنی سه شنبه 17:30-20:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 01 1 حمید لسانی یک شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 02 1 حمید لسانی یک شنبه 15:30-18:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 03 1 حمید لسانی سه شنبه 13:00-15:30
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (1) 8101016 04 1 حمید لسانی سه شنبه 15:30-18:00
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) 8101017 01 1 حمید لسانی چهار شنبه 08:00-10:30
آزمایشگاه مولتی مدیا 8101711 01 1 محمود رضا هاشمی چهار شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه فناوری اطلاعات 8101700 01 1 فتانه تقی یاره چهار شنبه 08:00-11:00
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 02 1 محمود کمره ای سه شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 03 1 محمود کمره ای سه شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 01 1 زین العابدین نوابی شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 02 1 زین العابدین نوابی شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 03 1 زین العابدین نوابی یک شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 04 1 زین العابدین نوابی یک شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 05 1 زین العابدین نوابی دو شنبه 13:00-16:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 06 1 زین العابدین نوابی دو شنبه 16:00-19:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 07 1 زین العابدین نوابی چهار شنبه 09:00-12:00
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 08 1 زین العابدین نوابی چهار شنبه 13:00-16:00