| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار دقیق پزشکی 8101410 01 3 سید کمال الدین ستاره دان
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/15 صبح
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 01 3 تورج عباسیان نجف آبادی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
ادوات انرژی 8101801 01 3 زینب سنائی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/23 عصر
ادوات نیمه هادی 8101440 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/10/14 عصر
اصول سیستم های رادار 8101577 01 3 کریم محمدپوراقدم
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/17 صبح
اصول کنترل مدرن 8101062 01 3 فرزاد رجایی سلماسی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/23 عصر
الکترونیک قدرت (1) 8101083 01 3 شاهرخ فرهنگی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1393/10/21 صبح
الگوريتم ها و متدولوژی های طراحی (مباحث ويژه در الکترونيک5) 8101800 01 3 بیژن علیزاده
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/10/20 صبح
الگوریتم پیشرفته، مباحث ويژه در نرم افزار (2) 8101660 01 3 هشام فیلی
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/10/21 عصر
اولتر اسوند 8101433 01 3 سید کمال الدین ستاره دان
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/17 صبح
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3 آزاده شاکری
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/24 عصر
برنامه ریزی در سیستم های قدرت 8101117 01 3 فرخ امینی فر
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/17 عصر
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 01 3 حسن منصف
یک شنبه 17:30-19:00
سه شنبه 17:30-19:00
1393/10/14 عصر
بینائی ماشین 8101429 01 3 رشاد حسینی
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/10/22 عصر
تئوری جامع 8101168 01 3 جواد فیض
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/13 عصر
تئوری کدینگ 8101172 01 3 مهدی تیموری
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/10/15 صبح
تئوری موجک 8101592 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1393/10/22 صبح
تحمل خرابی 8101409 01 3 سعید صفری
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1393/10/24 عصر
حفاظت دیجیتال 8101507 01 3 مجید صنایع‌پسند
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/10/22 صبح
مباحث ویژه درقدرت (2) 8101635 01 3 مهدی داورپناه
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/24 صبح
درستی یابی مدلهای HDL 8101682 01 3 سیامک محمدی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/21 عصر
دینامیک (1) 8101184 01 3 حمید لسانی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/16 عصر
رباتیک 8101187 01 3 مجید نیلی احمدآبادی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1393/10/23 صبح
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 01 3 رضا فرجی دانا
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1393/10/25 صبح
روش های مجانبی در الکترومغناطیس 8101345 01 3 مجتبی دهملائیان
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1393/10/20 صبح
ریاضیات پیشرفته کامپیوتری 8101660 01 3 ناصر یزدانی
یکشنبه 16-17:30
سه شنبه 16-17:30
صبح 93/10/13
ریاضی مهندسی پیشرفته 8101203 01 3 مجتبی دهملائیان
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/21 عصر
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1393/10/15 عصر
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 02 3 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1393/10/15 عصر
سمینار 8101221 01 2 احمد خونساری چهار شنبه 07:30-09:00
سمینار 8101221 02 2 هادی مرادی
سمینار 8101221 03 2 محمود کمره ای
یک شنبه 12:30-14:00
سه شنبه 12:30-14:00
سمینار 8101221 04 2 محمد عبدالاحد یک شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 05 2 صمد شیخائی دو شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 06 2 زینب سنائی سه شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 07 2 بهجت فروزنده
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
سمینار II 8101669 01 1 رضا آقایی‌زاده ظروفی چهار شنبه 09:00-11:00
سیستم های بیدرنگ و نهفته 8101658 01 3 مهدی کارگهی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1393/10/13 صبح
سیستم های تصویرگر پزشکی 8101405 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1393/10/25 صبح
سیستم های چندعاملی پیشرفته 8101950 01 3 فتانه تقی یاره
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/14 عصر
کنترل حرکت پیشرفته 8101441 01 3 صادق واعظ‌ زاده
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1393/10/15 صبح
کنترل غیر خطی 8101237 01 3 محمدجواد یزدان‌پناه
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1393/10/24 عصر
کنترل غیر خطی 8101237 02 3
شنبه 07:30-08:45
دو شنبه 07:30-08:45
1393/10/16 عصر
کنترل چند متغیره 8101235 01 3 علی خاکی صدیق
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1393/10/23 عصر
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3 مسعود اسدپور
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/10/23 صبح
شبکه های مخابرات سلولی (مباحث ويژه در مخابرات 5) 8101802 01 3 وحید شاه منصوری
شبکه مخابره داده 8101243 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1393/10/16 صبح
شبکه های میان ارتباطی 8101489 01 3 مهدی مدرسی
شناسائی الگو 8101580 01 3 بابک نجار اعرابی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1393/10/14 صبح
VHDL 8101247 01 3 زین العابدین نوابی
شنبه 12:30-14:00
دو شنبه 12:30-14:00
1393/10/13 صبح